Vilkår - KNA Veihjelp for nye medlemmer etter 1.10.2018

KNA Veihjelp er en personlig tilleggstjeneste til det ordinære medlemskapet i KNA og dekker:

 • Organisering av assistanse i Norge og Europa, slik at du kan få et så enkelt og trygt liv på veien som mulig.
 • Gjelder for personbil og lett varebil med totalvekt på max 3.500 kg, bobil med totalvekt på 10 tonn, MC og campingvogn/tilhenger

Forutsetningene for å få assistanse er:

 1. Gyldig/betalt medlemskap i KNA. Medlemskapet må inkludere KNA Veihjelp, være registrert, og være knyttet personlig til det betalende medlemmet. Dette for at vi vi skal kunne rekke å ta i mot data og registrere i systemet.
 2. Ved assistansebehov skal medlemmet alltid kontakte Viking Kundesenter på KNA Veihjelp telefonnumre: 800 31 660 for assistanser i Norge eller +47 22 30 30 50 fra utlandet.
 3. Fører må selv være tilstede når servicesjåføren ankommer, og fremvise gyldig KNA-medlemskort og gyldig legitimasjon / førerkort.

Assistanse til kjøretøyet

 • Assistanse ved teknisk uhell som hindrer fortsatt kjøring, ved utelåsing, brukket eller mistet nøkkel, startvansker og punktering hvor sjåfør av forskjellige årsaker ikke kan skifte hjul.
 • Assistanse ved uhell som kollisjon, utforkjøring eller fastkjøring. Assistansen omfatter transport av bilen til nærmeste verksted, eller mindre reparasjoner på stedet hvis forholdene er tilrådelige og dette er rimeligere enn transport til nærmeste godkjente verksted.
 • Starthjelp erstattes inntil 2 ganger pr. år
 • Hjemtransport eller hjemkjøring av kjøretøyet hvis fører blir rammet av sykdom, dødsfall eller ulykkestilfelle og ingen andre i reisefølget kan kjøre bilen hjem.
 • Reiseutgifter til sjåfør for henting av kjøretøy som er etterlatt for reparasjon eller gjenfunnet etter tyveri. Alternativt kan Viking velge å dekke hjemkjøring eller transport.

Assistanse til personer

 • Hjemreise for fører og inntil 4 passasjerer hvis kjøretøyet ikke kan repareres innen rimelig tid og må settes igjen for reparasjon, eller hvis kjøretøyet er stjålet.
 • Alternativt til hjemreise og henting av kjøretøyet, vil overnatting på hotell for fører og inntil 4 passasjerer bli arrangert og dekket av Viking mens bilen repareres. Dette gjelder innenfor den kostnadsramme som hjemreise og henting av reparert kjøretøy ville kostet. Hvis Viking samme dag som uhellet inntreffer ikke kan arrangere hjemreise, vil en overnatting på hotell bli dekket i tillegg til hjemreise.
 • Ved all form for assistanse er det merutgifter til hjemreise, henting av kjøretøy og hjemtransport/ hjemkjøring av kjøretøy som dekkes. Kostnader som fører og passasjerer normalt ville hatt - kost, losji, taxi, bensin, ferger, etc. dekkes ikke.
 • Hjemreise og henting av kjøretøy dekkes med rimeligste offentlig kommunikasjon eller på annen måte, f.eks leiebil og fly dersom dette ikke overstiger utgiftene til rimeligste offentlige kommunikasjon.

KNA Veihjelp dekker ikke

 • Yrkeskjøretøy (taxi, budbil og andre tilfeller der bilen benyttes i yrkesøyemed).
 • Assistanser som skyldes manglende vedlikehold av kjøretøyet, eller gjentakelsestilfeller hvor feil eller mangler ikke er utbedret.
 • Avskiltet bil eller bil med prøveskilt, samt tauing til vraking
 • Assistanse ved bruk av andre leverandører enn Viking, dersom dette ikke er godkjent av KNA servicetelefon på forhånd.
 • Reservedeler, drivstoff, olje og annet materiell samt reparasjonsarbeidet når bilen er brakt eller kjørt til verksted.
 • Uhell som skyldes grove brudd på trafikkregler, kjøretøyforskrifter eller grov uaktsomhet.
 • Uhell ved deltakelse i, eller trening til billøp samt kjøring på veier som ikke er beregnet for allmenn ferdsel.
 • Ferge-, bom- eller bropenger.
 • Skader og uhell som kan dekkes av kjøretøyets eller eventuell motparts ansvars-, kasko- og redningsforsikring, eller annen form for forsikring, medlemskap eller selgeransvar/garanti.

Andre bestemmelser

Viking kan, helt unntaksvis, og etter søknad vedlagt originale kvitteringer, refundere utgifter etter assistanse fra annet redningsselskap selv om assistansen på forhånd ikke er godkjent av Viking Assistance. Refusjonen er dog begrenset inntil Viking Assistances satser for tilsvarende oppdrag.

ANSVARSBEGRENSNING - Viking Assistance er ikke ansvarlig for skader som påføres kjøretøy, last eller annet utstyr i forbindelse med assistanser. Eventuelt erstatningskrav må rettes til den hjelpestasjon som har utført oppdraget. Enhver assistanse gis så hurtig og effektivt som mulig med utgangspunkt i rådende forhold og de hjelpemidler Viking har til disposisjon. I tilfeller hvor assistanse ikke kan gis eller blir forsinket på grunn av force majeure, er Viking ikke ansvarlig eller erstatningspliktig og Viking Assistance er aldri ansvarlig for tap som medlemmet måtte lide ved at kjøretøyet kommer for sent til bestemmelsesstedet.

Klikk her for fullstendige vilkår for veihjelp